‫ویرایشگر متن qPad

‏qPad یک ویرایشگر ساده دوجهته برای ویندوز است.