واژگشت: جایگشت واژگان فارسی با جابجا کردن حروف صامت برای بازدهی بهتر، از حروف ناخوانا (مثل ال‍ در زبان عربی) یا حروف نابینا (مثل الف در طه) استفاده نکنید. علاوه‌بر حروف فارسی معمول، از حروف دیگه مثل فتحه و کسره و علائم نگارشی هم میتونید استفاده کنید (مثال: «کَفشِ مِلّی»).